Shop Mobile More Submit  Join Login
#1 (2014) by Siul0410 #1 (2014) by Siul0410
Bức tranh đầu tiên của năm 2014 cũng là lúc bắt đầu nghiêm túc với sự nghiệp vẽ. Vẽ ngày 7/2/2014.
Thời gian 3h. Chì kim 2B, gỗ 2B 5B 8B
Add a Comment:
 
:iconmyblueskyforever:
myblueskyforever Featured By Owner May 15, 2014  Student Interface Designer
Wow
Reply
:iconsiul0410:
Siul0410 Featured By Owner May 15, 2014  Student Traditional Artist
Tks :D
Reply
:iconklaudiakasperek:
KlaudiaKasperek Featured By Owner May 5, 2014  Hobbyist General Artist
a m a z i n g !
Reply
:iconsiul0410:
Siul0410 Featured By Owner May 5, 2014  Student Traditional Artist
Thanks so much! I'm still bad.. ^_^
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
May 5, 2014
Image Size
209 KB
Resolution
960×695
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
79
Favourites
7 (who?)
Comments
4
×